آب شیرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه و معاون پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، رییس مرکز تحقیقات کیفیت آب

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان