مراتع ییلاقی و قشلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی