اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد پاکتچی

سرپرست پژوهشکده دانشنامه نگاری

a.pakatchiihcs.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر جلال شایگان

مهندسی شیمی استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

shayegansharif.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسن پنجه شاهی

مهندسی شیمی استاد و رییس انستیتو مهندسی نفت

mhpanjut.ac.ir

دکتر سید علی اکبر صالحی

مهندسی هسته ای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

zararod34gmail.com

دکتر محمد مجابی

مدیریت محیط زیست معاون سازمان حفاظت محیط زیست

mo.mojabigmail.com

دکتر سیمین ناصری

مهندسی شیمی استاد و معاون پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

mnasseriut.ac.ir

دکتر گیتی کریم

دامپزشکی استاد باز نشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

gkarimut.ac.ir

دکتر مصطفی پناهی

منابع طبیعی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

m.panahisrbiau.ac.ir

آقای محمد درویش

مدیریت محیط زیست عضو هیات علمی سازمان جنگل ها و مراتع کشور

darvish100gmail.com

کارشناس نشریه

دکتر آزاده همتی

مهندسی شیمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

azadehhemmatisrbiau.ac.ir

طیبه امیدی

مهندسی منابع آب کارشناس دبیرخانه دانشنامه محیط زیست

t.omidi99yahoo.com

افسرالملوک ملکی

علوم سیاسی کارشناس پژوهشی

mmaleki26gmail.com

دبیر تخصصی

گیتی کریم

دامپزشکی استاد باز نشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

gkarimut.ac.ir